Algemene voorwaarden (laatste versie: 26/02/2013)

1. Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden.

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Gary Stals en zijn klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. De algemene, evenals de bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden, worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

Het betreft hier steeds een middelenverbintenis, geen resultatenverbintenis.

2. Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Een overeenkomst voor een trainingsperiode, cursus, les, massage of andere dienst komt tot stand op het moment dat de afgenomen dienst door de klant is betaald of als het ondertekende inschrijfformulier door Gary Stals retour is ontvangen. Overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst vermeld.

3. Prijs en prijswijziging

Gary Stals hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van Gary Stals wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

4. Betaling

Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Gary Stals aangegeven bankrekeningnummer binnen de door Gary Stals opgegeven betalingstermijn.

5. Annulering door de klant

Bij onverhoopt annulering zullen tot vier weken voor aanvang van de overeenkomst 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht en tot twee weken voor aanvang van de overeenkomst 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht, bestaande uit 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst.

Indien u annuleert binnen twee weken voor aanvang van de overeenkomst bent u de kosten van de overeenkomst volledig verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.

Na aanvang van de les/clinic/cursus/opleiding/massage of andere afgenomen dienst, vind geen restitutie van het betaalde bedrag plaats, indien de klant afziet van verdere deelname.

6. Annulering door Gary Stals

Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Gary Stals aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Gary Stals het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. Gary Stals heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren ingeval van ziekte of overmacht.

7. Aansprakelijkheid Gary Stals

Het trainen van uw paard door Gary Stals geschiedt op risico van de eigenaar. Gary Stals is niet aansprakelijk voor schade die het paard of ruiter oploopt welke ontstaan tijdens de training, verzorging, op/afzadelen,stal uitmesten, voeren, weidegang en alle andere voorkomende activiteiten.

Gary Stals is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein of trainingslocatie, evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Gary Stals aangeboden producten.

Gary Stals is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Gary Stals.

Gary Stals is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Gary Stals, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Gary Stals dient te worden betracht.

Gary Stals is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Gary Stals.

Gary Stals is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

De aansprakelijkheid van Gary Stals voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Gary Stals zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

8. Aansprakelijkheid klant en verzekering

De klant is jegens Gary Stals aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke tot de trainingslocatie van Gary Stals horen, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade . Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op de trainingslocatie van Gary Stals verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

9. Accommodatie

Gary Stals zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. Gary Stals is niet aansprakelijk voor het niet zorgvulidg onderhouden of gebreken van de accommodatie door derden. Gary Stals zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.

10. Dierenarts

Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood is Gary Stals zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Gary Stals bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Gary Stals. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Gary Stals aan de klant doorberekend.

11. Enten en ontwormen

Paarden die voor een clinic, les, cursus of andere dienst een trainingslocatie van Gary Stals betreden, dienen geënt te zijn en te zijn ontwormt (of gecontroleerd door middel van mestonderzoek). Tevens dienen zij vrij te zijn van ziektes zoals bv. schimmel.

12. Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met Gary Stals op de plaats die Gary Stals daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op de trainingslocatie van Gary Stals. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op de trainingslocatie van Gary Stals verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen. Het in- en uitladen van paarden dient te gebeuren op een door Gary Stals aangeduide plaats. Mest van het paard op het buitenterrein dient te worden opgeruimd.

13. Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Gary Stals. De klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

14. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gary Stals binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

15. Kinderen

In het kader van veiligheid is het spelen op stro en hooibalen verboden alsmede het spelen bij de mesthoop. Ouders dienen zelf toezicht te houden op hun kinderen. Gary Stals kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in welke vorm dan ook. Het hard rennen over het terrein en in de stallen is niet toegestaan en de stallen zijn geen speelplaatsen.

16. Opruimen

Men is verplicht om na de verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen en de wasplaats na gebruik netjes achter te laten. Indien het paard gemest heeft op het terrein, in de rijbaan of longeercirckel, dan dient dat zo spoedig mogelijk opgeruimd te worden. Tijdens het rijden of longeren dient er op te worden gelet dat het paard niet door de mest heen loopt. Dit om vervuiling van de bodem te voorkomen.

17. Voeren

Het is niet toegestaan om paarden die niet uw eigendom zijn te voeren, tenzij in overleg met of na opdracht van de eigenaar. Daarmee is ook inbegrepen het geven van paardensnoepjes, wortels, brood e.d. Het voerschema van de aan Gary Stals aangeboden paarden wordt steeds in overleg met de eigenaar bepaald.

18. Veiligheid

Tijdens het paardrijden is de klant voorzien van aangepaste rijkledij, afgestemd op het veilig werken met paarden. Dit omvat tenminste een rijbroek, rijschoenen/laarzen en een gehomologeerde veiligheidshelm. Indien de les niet kan doorgaan door het niet bijhebben van een veiligheidshelm, dient de les toch volledig betaald te worden.